S.S.S.

Danışanlarımız tarafından sık sorulan sorulara göz atın

İKAMET İZNİ

Türkiye’de turistik, ticari, eğitim, tedavi, aile vb. nedenler ile vize süresinden daha uzun kalmak isteyen her yabancı uyruklu kişinin ikamet izni alması şarttır.

Türlerine göre değişik sürelerde verilen ikamet izinleri için azami süre 1 yıldır.

Herkesin başvurabileceği kısa dönem ikamet izinleri için ülkeye giriş yapmış yabancı uyruklu şahsın vize süresi dolmadan olmadan önce başvurması gerekmektedir.

En fazla 1 yıllık verilen kısa dönem ikamet izni için, sağlık sigortası, adres belgesi, gelir belgesi mutlak gerekli belgelerdir.

Bu izin başvurusu için azami ilkokul öğrencisi olmak gerekmektedir.

Aile ikamet izni, Türkiye’de bulunan Türk Vatandaşının yabancı eşine, kendisinin veya eşinin ergin olmayan ya da ergin ancak bakıma muhtaç çocuğuna verilir.

Tüm aile fertlerini kapsayan geçerli sağlık sigortası, fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmamak kaydıyla aylık gelire sahip olması gerekmektedir.

Uzun dönem ikamet izni Türkiye’de kesintisiz sekiz yıl yaşamış, son üç yıl sosyal yardım almamış, yeterli ve düzenli geçim kaynağına ve geçerli sağlık sigortasına sahip, kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturmayan- göç politikaları Kurulunun uygun gördüğü yabancılar hariç- yabancılara verilebilir.

İnsani ikamet izni olağanüstü durumlarda, mülteci ve irticai durumlarda bulunan yabancı şahıslar için verilmektedir.

İnsan ticareti mağduru olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe bulunan yabancılara valiliklerce otuz gün süreli ikamet izni verilir. Verilen insan ticareti mağduru ikamet izinleri en fazla altışar aylık sürelerle uzatılabilir, ancak bu süreler toplam üç yılı geçemez.

ÇALIŞMA İZNİ

Türkiye’de çalışan yabancı uyruklu kişiler çalışma izni alarak çalışmak zorundadırlar.

Çalışma izni başvuruları bir işyeri, işletme veya ev hizmetleri üzerinden işveren tarafından yapılmaktadır.

Çalışma izinleri türlerine bağlı olarak minimum 1 yıllıktır.

Ayrıca yurtdışından alınan çalışma izinleri ülke içerisinde 1 yıllık vize anlamına gelmektedir. Çalışma izni aynı zamanda ikamet izni yerinede geçmektedir.

Ev hizmetleri kapsamında yabancılar; çocuk bakıcısı, hasta bakıcısı ve yaşlı bakıcısı olarak çalışabilmektedir. Bu işlerin dışına çalışma izni verilmemektedir.

Ev hizmetlerinde çalışan yabancılara çalışma izni ilk  yıl için 1  yıllık verilirken, devamı yıllarda +1 yıl olarak devam etmektedir. Çalışma izninin devam etmesi yada izni uzatmak için sgk prim borcu bulunmaması gerekmektedir.

Süreli çalışma izni, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kurum veya kuruluşa ait belirli bir işyerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla verilir. 

Çalışma izni süre uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilir.

Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar süresiz çalışma iznine başvurabilir. Ancak, yabancının başvuru şartlarını taşıması yabancıya mutlak hak sağlamaz.

Bağımsız çalışma izninin uluslararası işgücü politikası doğrultusunda değerlendirilmesinde, yabancının; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi, yabancı şirket ortağı ise sermaye payı ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda Bakanlıkça belirlenecek diğer hususlar dikkate alınır. Bağımsız çalışma izni süreli olarak düzenlenir.

Turkuaz Kart uygulamasında; akademik alanda uluslararası kabul görmüş çalışmaları bulunanlar ile bilim, sanayi ve teknolojide ülkemiz bakımından stratejik kabul edilen bir alanda öne çıkmış olanlar ya da ihracat, istihdam veya yatırım kapasitesi olarak ulusal ekonomiye önemli katkı sağlayan ya da sağlaması öngörülenler nitelikli yabancı olarak değerlendirilir.

VİZE

Türkiye’de turistik, ticari, eğitim, tedavi, aile vb. nedenler ile vize süresinden daha uzun kalmak isteyen her yabancı uyruklu kişinin ikamet izni alması şarttır.

Ayrıca yurtdışından alınan çalışma izinleri ülke içerisinde 1 yıllık vize anlamına gelmektedir. Çalışma izni aynı zamanda ikamet izni yerinede geçmektedir.

Turizm ve iş görüşmesi amacıyla yapılacak ziyaretler ile çalışma ve eğitim amacıyla yapılacak ziyaretlerde uygulanan vize rejimi arasında farklılıklar bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin diğer ülke vatandaşlarına uyguladığı vize rejimi karşılıklılık ilkesine göre ülkeden ülkeye de değişmektedir.

Bazı ülke vatandaşları turistik seyahatlerinde vizeden muaftır; bazı ülke vatandaşlarına ise turistik amaçlı vizeleri elektronik ortamda verilmektedir. Buna karşılık her türlü çalışma ve eğitim vizeleri için başvuru elektronik ortamda yapılabilmekle birlikte başvuru sahiplerinin ilgili dış temsilciliklerimize mutlaka şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Türkiye’de ilköğretim, lise, lisans, doktora seviyesinde öğrenim görmek isteyen yabancılar, Türkiye Türkçesi öğrenmek üzere ülkemize gelmek isteyen yabancılar, geçerli ve usulüne uygun pasaportlarına dış temsilciliklerimizden alacakları “öğrenim” meşruhatlı giriş vizesi ile Türkiye’ye giriş yapmak zorundadırlar.

Turizm amaçlı vize başvurularında davet mektubu ibraz edilmesi gerekmektedir. Davet eden kişinin yada kurumun açık bilgileri ve gerekli belgeleri dış temsilcilik tarafından talep edilmektedir. Ayrıca davet edenin kişinin davet mektubunda, davetlinin iaşe ve ibate sorumluluğu kendine ait olduğunu ve karşılayacağına dair beyan vermesi gerekmektedir. Başvuru sahibinin yeterli veya düzenli imkana sahip olması şartı da aranmaktadır.

VATANDAŞLIK

Türk vatandaşlığı için azami 5 yıl kesintisiz bir şekilde Türkiye’de ikamet şartı aranmaktadır. 5 yıl içerisinde 6 aydan fazla yurt dışına çıkış yapılmamış olması gerekmektedir. Bütün şartları yerine getirmiş dahi olsalar yabancı uyruklu kişilerin mutlak vatandaşlık hakkı yoktur. Vatandaşlık başvuruları yetkili makamlarca değerlendirilerek sonuçlandırılır.

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, Kanunda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Ancak, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz. 

Başvuru için aranan şartlar;

a) Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak, 
b) Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmek, 
c) Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek, 
ç) Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak,

d) İyi ahlak sahibi olmak, 
e) Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek, 
f) Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak, 
g) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak, 

Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından itibaren hüküm ifade eder.

Türkiye’de doğan ve yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır.

Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşıdır. Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır. 

Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir.

Başvuru sahiplerinde; a) Aile birliği içinde yaşama, b) Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama, c) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama, şartları aranır.

Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir.

Başvuru sahiplerinde; a) Aile birliği içinde yaşama, b) Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama, c) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama, şartları aranır.

Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler. 
a) Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler. 
b) Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler. 
c) Göçmen olarak kabul edilen kişiler. 

Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişi, millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanabilir.

0 +
İkamet İzni
0 +
Çalışma İzni
0 +
Vize
0 +
Vatandaşlık

İLETİŞİME GEÇİN

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Cevizlik Mh. İstanbul Cad.
No: 4 / 18 Bakırköy / İstanbul

+90 212 572 0093 / +90 530 956 5444

info@mertdanismanlik.com

© 2021 – Mert Danışmanlık | Yabancılar İçin Resmi İzin Danışmanlıkları – Tüm Hakları Saklıdır.

Gizlilik Politikası | ORA Agency gururla destekliyor.